برگزاری جلسات کلاس های پایه سوم

جلسه عمومی در روز دوشنبه 1398/10/23 در مورد مباحث  عمومی کلاس  با اولیا محترم برگزار گردید.

;